Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 15w Elblągu

Przedszkole nr 15 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkole nr 15 w Elblągu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kalkowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 80 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 Przedszkole nr 15 w Elblągu, ul. Starowiejska 24  


Do budynku prowadzi 1 wejście: - wejście główne od ul. Starowiejska 24. Wejście do przedszkola  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do przedszkola  nie jest zabezpieczone bramką. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku ze względu na brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie przedszkola istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 


 

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Przedszkola nr 15 w Elblągu

z dnia 21 marca 2020 r.

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA NR 15 W ELBLĄGU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2020-2025

 

Obiekty

Urzędu Miejskiego w Elblągu

Zalecenia wynikające z wymagań art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Niezbędne działania

 

Osoba/jednostka odpowiedzialna

 

Termin

Architektoniczne

Informacyjno-komunikacyjne

Cyfrowe

Budynek Przedszkola nr 15 w Elblągu

ul. Starowiejska 24

Dostosowanie wejścia głównego

 

 

 

 

 

 

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.

 

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku.

 

Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

 

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.

Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.

 

 

Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania  (ETR).

Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.

Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.

 

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową.

 

 

Wejście do budynku:

1. wymiana drzwi wejściowych do budynku, montaż drzwi automatycznych dostosowanych do poruszania się osób z niepełnosprawnościami;

2. wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony wejścia z terenu  montaż drzwi o odpowiedniej szerokości;

3. montaż podjazdu do wejścia głównego do budynku dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

4. montaż drzwi i rozbudowa wejścia bocznego (z terenu przedszkola)  wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich;

5.zamieszczenie informacji przy wejściu głównym o możliwości wezwania osoby asystującej;

5. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

 

Budynek (wejście główne)

1. montaż podjazdu do przedszkola, dokumentacja, montaż i odbiór robót;

2. wymiana drzwi – wejście na korytarz przedszkola (drzwi trzecie);

3. montaż podjazdu do przedszkola od strony terenu przedszkola, dokumentacja, montaż i odbiór robót.

 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:

1.przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami  dla wszystkich grup , II, III i IV oraz dla osób dorosłych (obecnie toaleta personelu na parterze budynku) – dokumentacja, realizacja i odbiór robót.

Rozkład pomieszczeń:

1. zakup tyflomapy dla osób z niepełnosprawnością wzroku– wejście główne oraz prz wejściu bocznym (wejście z terenu przedszkola);

2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem osoby z którą osoby będą się kontaktowały, opisem w alfabecie Braille'a;

3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu.

 

Pętla indukcyjna:

Zakup i montaż pętli indukcyjnej dla interesantów przedszkola.

 

Piktogramy:

- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów.

 

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:

1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej;

2. zakup wózka ewakuacyjnego.

 

 

Tłumacz on-line:

Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz zakup oprogramowania wraz z abonamentu.

 

 

 

Organ Prowadzący placówkę

 

Dyrektor przedszkola

 

Koordynator ds. dostępności

 

2020-2025